Vyberte si z našej ponuky

0.00

0 položiek v košíku

Obchodné podmienky a podmienky ochrany osobných údajov.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

D Ô L E Ž I T É :

Pred Vaším prvým nákupom sa nemusíte registrovať. Registrácia prebehne počas Vašej prvej objednávky.

1.OBJEDNÁVKA

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:

 1. PREDÁVAJÚCI:

Trading VS s.r.o.

Veternicová 18

841 05 Bratislava

IČO: 47 182 067

Trading VS s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1. Vložka číslo: 89544/B

DIČ: 2023781903

Bankové spojenie: VÚB banka

IBAN: SK51 0200 0000 0031 4188 3058

SWIFT/BIC:SUBASKBX

tel. 0917 428 982

– nie sme platiteľ DPH

 1. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku   prostredníctvom portálu www.napecenie.sk. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracovaný systémom obchodu. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Kupujúci súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov za účelom správneho účtovania a zaslania tovaru.
 3. Po správnom vyplnení údajov bude Vaša objednávka odoslaná priamo do nášho systému. Po obdržaní Vašej objednávky Vám zašleme potvrdenie objednávky najneskôr do 24 hodín a Váš tovar začneme pripravovať na odoslanie. Pri odoslaní budete informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Od termínu overenia objednávky (spôsobu dopravy a oznámenia  možnej dodacej lehoty, resp. termínu odberu, konečnej cenu a spôsobu úhrady) je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

 1. STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, kedy objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.), alebo sa objednaný tovar sa už nevyrába, nedodáva, alebo ak výrobca uvedie na trh nové verzie produktov, poprípade aj keď sa výrazným spôsobom zmení nákupná cena tovaru. V prípade, že nastane takáto situácia, predávajúci okamžite skontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu zaplatená suma prevedená na jeho žiadosť späť na jeho účet v lehote piatich kalendárnych dní.

 

 1. DODACIE LEHOTY

Dodávky objednaného tovaru budú podľa prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.

Tovar môže byť doručený viacerými spôsobmi, a to :

– kuriérom

– ambulantným rozvozom – len vrámci mesta Prešov pri objednávke nad 25 € ZDARMA

– osobným odberom, na adrese Drozdia 14, 080 01 Prešov

Dodacia doba sa môže meniť v závislosti na počte objednávok, odberateľ bude včas upovedomený ak by sa dodací termín zmenil.

Priemerná doba odoslania tovaru kupujúcemu sa pohybuje v rozmedzí 1 až 7 pracovných dní od objednávky. Pri doprave kuriérskou službou je tovar dodaný na ďalší pracovný deň po odoslaní zásielky (ak je objednávka vytvorená do 12.00 hod). Pri tovare, ktorý nie je na sklade predávajúci vopred upozorní kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tovaru a kupujúci bude mať možnosť objednávku stornovať, prípadne ju zmeniť.

V čase pandémie coronavírusu sa môže doba dodacej lehoty predĺžiť.

 

 1. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

Ceny v našom internetovom obchode www.napecenie.sk sú pre kupujúceho konečné a sú vrátane DPH.  Nie sme platiteľom DPH.

V cene tovaru nie nie je započítané poštovné a balné.

CENA DOPRAVY A PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci môže za objednaný tovar zaplatiť jednou z možností:
–  bezhotovostne,  t.j.  bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v  objednávkovom formulári

–  platbou v hotovosti

 • dobierka  (platba kuriérovi pri doručení)
 • osobne pri osobnom odbere v našom kamennom obchode

 

CENY DOPRAVY (vrátane balného)

 1. KURIÉR 
 2. Platba vopred na účet = 3,50 €
 3. Dobierka (za tovar zaplatíte pri jeho doručení)  = 4,50 €

 

 

 1. OSOBNÝ ODBER– zdarma
 2. AMBULANTNÝ ROZVOZ– len v Prešove pri objednávke nad 25 € – zdarma

 

III.                PREBERANIE TOVARU

 Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom na adresu: NA PEČENIE, Námestie legionárov 5, 080 01 Prešov náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Podľa zákonnej úpravy máte možnosť odstúpiť od zmluvy tak, že nás najskôr písomne alebo e-mailom informujete o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy formou jednoznačne formulovaného vyhlásenia, a to do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy Vám bol tovar doručený. Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou. Ak použijete formulár na odstúpenie od zmluvy,predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť Vám o tom potvrdenie.

 

VZOR

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 • Komu:

meno: Jaroslava Suchodolinská

adresa: Veternicová 18, 841 05 Bratislava

telefón: 0917 428 982

e-mail: eshop@napecenie.sk

 • Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

 

 • Dátum objednania/dátum prijatia zásielky:

 

 • Číslo objednávky:

 

 • Meno a priezvisko spotrebiteľa:

  

 • Adresa spotrebiteľa:

  

 • Podpis spotrebiteľa:

  

 • Dátum:

 
2.Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

 1. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
  a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
  c) vystavená cena produktu bola chybná
 3. d) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nesprávne telefónne číslo, resp. Nedostupné, neodpovedá na e-maily a pod.)

 

 1. ZÁRUKA

Na tovar poskytujeme 2 ročnú záruku od doby prevzatia tovaru. Záruka sa uplatňuje len s originálnym dokladom o kúpe tovaru.

napecenie.sk  ručí zákazníkovi za:
1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
4. priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak
napecenie.sk nenesie zodpovednosť za:
1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta,kuriér)
2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
3. poškodenie zavinené doručovateľom; viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Ak chcete doručený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte (kontakty) a doručte ho na našu adresu: NA PEČENIE, Námestie Legionárov 5, 080 01 Prešov – odporúčame doporučenou zásielkou. Do balíka nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa, ak ste ho dostali. Po prijatí tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar vám vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete, alebo Vám do 30 dní vrátime peniaze. O priebehu a vybavení reklamácie Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

Názov a adresa orgánu dozoru:

Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/7721 597
fax č. 051/7721 596

Možnosť využitia alternatívneho riešenia sporov (ARS)

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@napecenie.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci www.napecenie.sk jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Trading VS s.r.o. IČO:47 182 067, DIČ:2023781903, so sídlom: Veternicová 18, Bratislava 842 05 (Ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú

e-mail: eshop@napecenie.sk

telefón: +421 917 428 982

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca pre ochranu osobných údajov: Jaroslava Suchodolinská Tel.: 0917 428 982

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe vyplnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie objednávky.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 

 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobnýchch údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť,
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchovává osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončeniaí zmluvného vzťahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služeb / realizácii platieb na základe zmluvyvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a dalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 1. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do krajiny mimo EU alebo mezinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesťt námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so sracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že se domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobnýchch údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu datových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostrednictvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.